Hardangerbadet Eigedom

Hardangerbadet er eit fyrtårnprosjekt med helsepark, bade- og symjeanlegg, hotell og visningssenter for laks, lokalisert i Øystese. Bygget vil husa eit mangfald av tenester fordelt over tre etasjar.

Leigetakarar:
Hardanger Akvasenter AS (Lingalaks AS)
Boots apotek Linnea, Øystese
Helse i Hardanger AS
Helsebanken legesenter ANS
Helsebanken fysioterapi AS
Øystese Tannklinikk
Kvam herad, helsestasjon

I 1. etasje finn ein:

 • Konkurransebasseng, 25 meter
 • Leik- og familiebasseng
 • Opplærings- og terapibasseng
 • Treningssenter
 • Kafeteria
 • Visningssenter for laks (Lingalaks)
 • Apotek
 • Fellesareal mot hotell – resepsjon – restaurant

I 2. etasje finn ein:

 • Helsebanken ANS
 • Øystese Tannklinikk
 • Helsebanken Fysioterapi AS
 • Helsestasjon Kvam herad

I 3. etasje finn ein Helse i Hardanger AS:

 • FoU (forsking og utvikling)
 • Ryggsenter – fysioterapi/kiropraktor
 • Spesialisttenester:
  • Ernæring
  • Diabetes
  • Hjarte og lunge
  • Psykolog
  • Trening
 • Test-laboratorium
 • Treningssalar

Verdiskaping i Hardangerbadet

Hardangerbadet vil skapa store verdiar for Kvam, Jondal og resten av Hardanger.

Verdi for Kvam, Jondal og resten av Hardanger:

 • Investering i Hardangerfjord hotell og Hardangerbadet – 235 millionar kroner eks. mva.
 • Topp moderne symjeanlegg som er ope heile året
 • Nytt symjetilbod til innbyggjarar, hyttefolk og andre besøkjande
 • Nye helsetilbod lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Attraktive helsearbeidsplassar med høg kompetanse
 • Sikrar 25 eksisterande og etablerar omlag 30 nye arbeidsplassar
 • Årlege ringverknader for lokalsamfunnet er rekna til 50 millionar kroner
 • Det vert meir attraktivt å bu og leva i Hardanger
 • Hardanger vert meir ettertrakta som reisemål

Verdi for Kvam herad:

 • Moderne anlegg for skulesymjing – jf. nye krav om symjeopplæring i skulen
 • Årleg auka eigedomsskatt
 • Årleg reduserte nettokostnader
 • Heradet sparar midlar sidan:
  • Rehabilitering av dagens anlegg vert dyr
  • Nytt kommunalt anlegg vil kosta vesentleg meir (jf. Voss)
  • Årlege kostnader vil vera monaleg mindre enn for eit reint kommunalt anlegg