Om Hardangerbadet

Hardangerbadet er eit fyrtårnprosjekt med helsepark, bade- og symjeanlegg, hotell og visningssenter for laks, lokalisert i Øystese. Byggestart var sommaren 2018 – opning var 15. desember 2019.

Idéen bak Hardangerbadet er å kopla saman mange aktivitetar og skapa nye attraktive tilbod retta mot helse og velvære. Symjeanlegget, med 25 metersbasseng, familiebasseng og terapibasseng, er kjerna i anlegget. Hotellet vert utbetra med ny restaurant, konferanse, resepsjon og fleire rom. Visningssenter for laks og sjømat, oppgradert hotell, helsepark og symje- og treningsanlegg vil saman med eksisterande aktivitetar i Hardanger gje eit utvida tilbod i regionen. Hardanger og Kvam får ein ny arena for sport og fritid.

Helse i Hardanger AS vil skapa nye helsetenester i samarbeid med mellom anna Helse Vest og regionale og nasjonale organisasjonar. Selskapet vil ha samarbeid med mellom anna Universitetet i Bergen (UiB) med tanke på forsking og utvikling (FoU) opp til doktorgradsnivå. Synergi og stordriftsfordelar mellom helse, hotell, bad og visningssenter vil stå sentralt og gje mange nye arbeidsplassar.

Hardangerbadet KF er eigd av Kvam herad og har samarbeidsavtale med Jondal kommune. Hardangerbadet KF eig 25 metersbassenget og terapibassenget. Hardangerfjord Eiendom AS (LAB Eiendom AS) eig hotellet. Hardangerbadet Eigedom AS eig resten av anlegget.

Hardangerbadet vert på totalt 6.637 m2, pluss hotellet. Kostnadsramma for anlegget er 185 millionar kroner. I tillegg kjem opprusting av hotellet. Samla investering vert 265 millionar kroner eksklusiv moms.

Hardangerbadet skal skapa trivsel, gode opplevingar og styrkja Hardanger som lokalsamfunn og  reisemål.

Grunnleggjande verdiar

God service  –  Godt samarbeid  –  Entusiasme   –  Kvalitet i alle ledd

OM HARDANGERBADET AS
Leiger alle basseng, garderobar, treningssenter, vestibyle og kafè. Drift- og vedlikehaldsavtale med HBE AS og KB KF for heile HB. 

Organisasjonen skal vera målretta, effektiv, fleksibel og slank. Styret i HB AS er for tida sett saman av 5 personar.  I dag er det tilsett ein person i administrasjonen. Hardangerbadet AS er eigd av lokale aktørar. Dei to største eigar er Hardangerbadet Eigedom AS og Øystese Næringslag .

Forretningsidéen til Hardangerbadet AS er å vera ein arena for fysisk fostring, leik og velvære Hardangerbadet AS er ein effektiv driftsorganisasjon for heile Hardangerbadet.

MÅLA TIL HARDANGERBADET AS:

  • Sikker, oversiktleg og forsvarleg økonomi.
  • Vera eitt av dei beste anlegga av sitt slag i Norden.
  • Ha gode og produktive samarbeidsrelasjonar med dei andre aktørane i Hardangerbadet.
  • Gode driftsrutinar med kostnadseffektiv drift  og minimale driftsavvik.
  • Skapa gode tilbod, attraktive produkt og marknadsføra det på effektiv vis.
  • Gode opplevingar som gjev stor grad av gjenbesøk.

ARKADELANGS I ØYSTESE – mulighetsstudie for sentrumsvitalisering juli-okt. 2016 – Klikk på biletet for større versjon

Klikk på biletet for større versjon