Det er trygt å bada

Hardangerbadet er ein trygg stad å møtast. Viruset me alle prøver å unngå, trivs ikkje i dei kjemikalie- og temperaturtilhøva me har. Me har strenge rutinar for reinhald i badet. Alle tilsette jobbar hardt for å halda garderobar og kontaktflatar reine for gjestane våre. 

Tiltak i badet grunna korona

 • Alle gjester skal desinfisera hender før dei kjem i resepsjonen og går i garderobane/kafeen/treningsrom.
 • Alle badande må vaska kropp og hår med såpe utan badetøy både før og etter badet.
 • Det vert lagt til rette for minimum 1 meter avstand med merking/skilting og stengte skap og dusjar.
 • Ved plutselege symptom på luftvegsinfeksjon må person/personar forlata lokalet umiddelbart.
 • Alle badande skal oppbevare alle personlege eigedelar i skapet sitt. Ingen skal ha med seg personlege eigedelar inn i badet.
 • Under dusjing skal handkle m.m. ligga i plastpose i dei runde hyllene. Før inngang til bassenga skal alle eigedelar låsast inn i skap.
 • Alle gjester i kafeen skal sprita/vaska hender før dei kjem inn i lokalet.
 • Alle gjester desinfiserer alle overflater ein har teke på før ein forlet lokalet.
 • Gjengløymte ting samlast opp i plastposar og vert kasta ved stenging.
 • Badetida er maks 2 timar frå ein går inn til ein går ut vendekorset.

Generelle badereglar

 • Følg alltid opplysningsskilt og badevertane sine rettleiingar.
 • Du må vera minst 12 år og symjedyktig for å gå åleine i Hardangerbadet.
 • Born under 12 år må ha fylgje med ein symjedyktig, badande person over 18 år.
 • Ein symjedyktig vaksen (over 18 år) kan maksimalt ha med seg 3 born under 12 år.
 • Rusa eller støyande personar og personar med opne sår, vert bortviste.
 • All bruk av fotoapparat og mobilkamera er forbode i badeanlegget og dusj- og garderobeområda.
 • Før du badar, må du vaska heile kroppen inkludert håret med såpe. Badetøyet skal vera reint og takast på etter kroppsvask.
 • Det er ikkje tillate å bada med undertøy.
 • Bleieborn skal bruka godkjent badebleie.
 • Springing i våtsonene er ikkje tillate.
 • Du må aldri trekka andre under vatn eller stupa/hoppa på andre.
 • Stuping er kun tillate i treningsbassenget fra stupetårnet og på kortsida ved stupetårnet.
 • Sklia kan kun nyttast av ein av gongen. Følg anvisingane og grønt lys.
 • All bading er på eige ansvar.
 • Slå alarm til badevertane om du oppdagar personar som treng hjelp.